Fryer / เตาทอด

 • ควบคุมแบบดิจิตอลเพียงสัมผัสเดียว
 • ระบบระบายน้ำมันส่วนเกินออกไปทางด้านล่าง
 • สามารถตั้งเวลาการทอดได้
 • กรองน้ำมันสำหรับนำกลับมาใช้ใหม่
 • ควบคุมแบบดิจิตอลเพียงสัมผัสเดียว
 • ระบบระบายน้ำมันส่วนเกินออกไปทางด้านล่าง
 • สามารถตั้งเวลาการทอดได้
 • กรองน้ำมันสำหรับนำกลับมาใช้ใหม่
 • ควบคุมแบบดิจิตอลเพียงสัมผัสเดียว
 • ระบบระบายน้ำมันส่วนเกินออกไปทางด้านล่าง
 • สามารถตั้งเวลาการทอดได้
 • กรองน้ำมันสำหรับนำกลับมาใช้ใหม่