เครื่องทำน้ำอุ่น | เครื่องดูดควัน | เตาแก๊ส | Rinnai

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของ บริษัท รินไน (ประเทศไทย)

Slide background
Slide background

เพราะวิสัยทัศน์และศักยภาพ
ของบุคลากรภายในองค์กร คือปัจจัยหลัก
ที่ทำให้ รินไน (ประเทศไทย) สามารถเจริญเติบโต
ได้อย่างต่อเนื่อในสายธุรกิจที่มี
การแข่งขันกันในระดับสูง

ตลอดเวลาที่ผ่านมา รินไนจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรในแต่ละฝ่ายอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทั้งด้านทักษะความสามารถ และทัศนคติในการทำงาน ผ่านการจัดส่งบุคลากรไปฝึกอบรมเพิ่มความรู้และขีดความสามารถที่ รินไน คอปเปอร์เรชั่น ประเทศญี่ปุ่น เป็นประจำทุกปี การจัดกิจกรรมร่วมกันเพื่อสร้างความสามัคคีให้พนักงานในแต่ละฝ่าย รวมไปถึงการจัดให้มีสวัสดิการด้านต่างๆ อย่างเหมาะสม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานให้แก่บุคลากรของเราทุกคน

ทั้งหมดทั้งมวล ก็เพื่อพัฒนาศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของรินไน ให้สามารถตอบแทนความไว้วางใจจากผู้บริโภคทุกท่าน ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ดีและคุ้มค่าที่สุดจากเรา