การเข้าร่วมโครงการสถานประกอบการนำร่อง ด้านการผลิต การบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และโครงการสถานประกอบการนำร่องการจัดการคุณภาพอากาศ

         บริษัทรินไน (ประเทศไทย) จำกัด  ได้เข้าร่วมโครงการสถานประกอบการนำร่องด้านการผลิต การบริโภคและการบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และโครงการสถานประกอบการนำร่อง การจัดการคุณภาพอากาศ  ทางบริษัท รินไนฯ ได้ผ่านการตรวจประเมินสถานประกอบการในโครงการดังกล่าวทั้ง 2 โครงการ  โดยมีเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข อบต.บางปลา เป็นผู้เข้าตรวจประเมินโครงการในครั้งนี้