พนักงาน Q.C (New Model)

พนักงาน Q.C (New Model)

 รายละเอียดงาน

 1. ตรวจสอบชิ้นงานตาม DWG
 2. อนุมัติชิ้นงานตัวอย่าง
 3. จัดทำเอกสารมาตรฐาน

 

   คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. จบการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป
 2. เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 3. มีความเข้าใจภาษาอังกฤษได้ดี
 4. สามารถใช้ Microsoft Office ได้ดี
 5. มีประสบการณ์การทำงาน QC อย่างน้อย 2 ปี
 6. ใช้เครื่องมือวัด CMM และContracerได้ดี
 7. สามารถอ่านและเขียนแบบได้ดี
 8. มีความรู้ความเข้าใจ GD&T
 9. มีประสบการณ์ด้านงาน New Model

  เอกสารประกอบการสมัคร 

 1. สำเนาบัตรประชาชน  จำนวน  1 ใบ
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน     จำนวน  1 ใบ
 3. สำเนาวุฒิการศึกษา    จำนวน  1  ใบ (พร้อมวุฒิตัวจริง)ถ้ามี
 4. ใบ Certificate ต่างๆ
 5. ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร(สำหรับผู้ชาย)
 6. รูปถ่าย(สี)                    จำนวน  1 ใบ
 7. สำเนาเอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)