หัวหน้าหน่วย CNC Lath, CNC machining contor

หัวหน้าหน่วย CNC Lath, CNC machining contor  จำนวน  1  อัตรา

รายละเอียดงาน

 1. วางแผนการผลิต,ควบคุมการผลิต
 2. ควบคุมดูแลเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิต
 3. ควบคุมดูแลการปรับตั้งค่าการผลิต
 4. ตรวจติดตามประเมินผลการผลิต
 5. ควบคุมดูแลพนักงานในสายการผลิต
 6. ร่วมพัฒนาและปรับปรุงการผลิตอยู่เสมอ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. สามาถใช้เครื่อง CNC Lath, CNC machining contor
 2. ปวส.ขึ้นไป
 3. เพศชาย
 4. สามารถเข้ากะได้
 5. มีที่พักใกล้บริษัทฯ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 6. มีความรู้พื้นฐานการวางแผนการผลิต
 7. มีความเป็นผู้นำสามารถควบคุมและจัดการ การผลิตได้

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. สำเนาบัตรประชาชน  จำนวน  1 ใบ
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน     จำนวน  1 ใบ
 3. สำเนาวุฒิการศึกษา    จำนวน  1  ใบ (พร้อมวุฒิตัวจริง)
 4. รูปถ่าย(สี)                    จำนวน  1 ใบ
 5. ใบผ่าการเกณฑ์ทหาร(สำหรับผู้ชาย)
 6. สำเนาใบ Certificate (ถ้ามี)
 7. สำเนาเอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี)