• High heat efficiency
 • Low Running Cost
 • Never Runs Out Of Hot Water
 • Low Greenhouse Gas Emissions-
 • ใช้งานหลายจุด แบบให้อุณหภูมิคงที่
 • สามารถควบคุมอุณหภูมิได้
 • ง่ายต่อการติดตั้ง
 • ประหยัดพลังงานถึง
 • ให้ความร้อนที่มีประสิทธิภาพสูง
 • ค่าใช้จ่ายในการทำงานต่ำ
 • มีน้ำอุ่นใช้ตลอดเวลา
 • ปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำมาก