กิจกรรมปลูกป่ากับรินไน

บริษัทรินไน (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดกิจกรรมร่วมใจรักษ์ป่า อนุรักษ์ธรรมชาติ ปลูกป่าชายเลน ครั้งที่1 เมื่อวันที่ 22สิงหาคม 2558 โดยคณะผู้บริหารและอาสาสมัครพนักงานของบริษัทกว่า 50คน ร่วมกันปลูกพันธ์ไม้ชายเลน จำนวน 250ต้น ในพื้นที่ อำเภอคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศน์ชายฝั่งและเพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ทางธรรมชาติแบบยั่งยืน