Commercial

Rinnai offers a wide range of commercial products including industrial gas water heater, oven, rice cooker, griller, gas fryer, gas griddle, and gas oven. Manufactured with highly advance technology and machinery, Rinnai offers the finest commercial products to efficiently answer the dynamically changing functional needs as well a every demand of entrepreneur, firm, store, and other businesses to achieve highest customer satisfaction.

Category: Gas Rice Cooker | Gas Griller | Industrial Gas Cooker | Fryer | Gas Water Heater

Gas Rice Cooker

 • ประหยัดต้นทุน
 • ประหยัดพลังงาน
 • ออกแบบภายใต้หลักความปลอดภัย
 • ระบบตัดไฟอัตโนมัติหลังจากข้าวปรุงสุก
 • ผลิตจากวัสดุเหล็กและสแตนเลส
 • ระบบป้องกันความร้อนมากเกินไป
 • สามารถเลือกใช้ระบบการทำงานต่อเนื่องได้
 • มีอุปกรณ์ความปลอดภัยของระบบเปลวไฟล้ม
 • ผลิตจากวัสดุเหล็กและสแตนเลส
 • ระบบป้องกันความร้อนมากเกินไป
 • สามารถเลือกใช้ระบบการทำงานต่อเนื่องได้
 • มีอุปกรณ์ความปลอดภัยของระบบเปลวไฟล้ม

Gas Griller

 • จุดประกายไฟอัตโนมัติด้วยระบบควบคุมเตา
 • ปิ้งย่างไร้ควันด้วยเตาอินฟาเรดที่มีประสิทธิภาพ
 • ปรับระดับการปิ้งย่างได้ทางด้านหน้า
 • มีทั้งดีไซน์แบบตั้งพื้นและติดผนัง
 • จุดประกายไฟอัตโนมัติด้วยระบบควบคุมเตา
 • ปิ้งย่างไร้ควันด้วยเตาอินฟาเรดที่มีประสิทธิภาพ
 • ปรับระดับการปิ้งย่างได้ทางด้านหน้า
 • มีทั้งดีไซน์แบบตั้งพื้นและติดผนัง
 • จุดประกายไฟอัตโนมัติด้วยระบบควบคุมเตา
 • ปิ้งย่างไร้ควันด้วยเตาอินฟาเรดที่มีประสิทธิภาพ
 • ปรับระดับการปิ้งย่างได้ทางด้านหน้า
 • มีทั้งดีไซน์แบบตั้งพื้นและติดผนัง
 • จุดประกายไฟอัตโนมัติด้วยระบบควบคุมเตา
 • ปิ้งย่างไร้ควันด้วยเตาอินฟาเรดที่มีประสิทธิภาพ
 • ปรับระดับการปิ้งย่างได้ทางด้านหน้า
 • มีทั้งดีไซน์แบบตั้งพื้นและติดผนัง
 • จุดประกายไฟอัตโนมัติด้วยระบบควบคุมเตา
 • ปิ้งย่างไร้ควันด้วยเตาอินฟาเรดที่มีประสิทธิภาพ
 • ปรับระดับการปิ้งย่างได้ทางด้านหน้า
 • มีทั้งดีไซน์แบบตั้งพื้นและติดผนัง

Commercial Gas Cooker

 • จุดประกายไฟอัตโนมัติ
 • มีตาข่ายสแตนเลสความร้อนที่มีประสิทธิภาพ
 • เตาคู่ให้พลังงานความร้อนสูง
 • ผลิตภัณฑ์ทำมาจากสแตนเลสที่มีความทนทานสูง
 • จุดประกายไฟอัตโนมัติ
 • มีตาข่ายสแตนเลสความร้อนที่มีประสิทธิภาพ
 • เตาคู่ให้พลังงานความร้อนสูง
 • ผลิตภัณฑ์ทำมาจากสแตนเลสที่มีความทนทานสูง

Fryer

 • ควบคุมแบบดิจิตอลเพียงสัมผัสเดียว
 • ระบบระบายน้ำมันส่วนเกินออกไปทางด้านล่าง
 • สามารถตั้งเวลาการทอดได้
 • กรองน้ำมันสำหรับนำกลับมาใช้ใหม่
 • ควบคุมแบบดิจิตอลเพียงสัมผัสเดียว
 • ระบบระบายน้ำมันส่วนเกินออกไปทางด้านล่าง
 • สามารถตั้งเวลาการทอดได้
 • กรองน้ำมันสำหรับนำกลับมาใช้ใหม่
 • ควบคุมแบบดิจิตอลเพียงสัมผัสเดียว
 • ระบบระบายน้ำมันส่วนเกินออกไปทางด้านล่าง
 • สามารถตั้งเวลาการทอดได้
 • กรองน้ำมันสำหรับนำกลับมาใช้ใหม่

Gas Water Heater

 • High heat efficiency
 • Low Running Cost
 • Never Runs Out Of Hot Water
 • Low Greenhouse Gas Emissions-
 • ใช้งานหลายจุด แบบให้อุณหภูมิคงที่
 • สามารถควบคุมอุณหภูมิได้
 • ง่ายต่อการติดตั้ง
 • ประหยัดพลังงานถึง
 • ให้ความร้อนที่มีประสิทธิภาพสูง
 • ค่าใช้จ่ายในการทำงานต่ำ
 • มีน้ำอุ่นใช้ตลอดเวลา
 • ปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำมาก