Lucky Draw Activity 2019

ระยะเวลาร่วมกิจกรรม

1 สิงหาคม – 31 ธันวาคม 2562

รายละเอียด

ทัวร์ฟินภาคสองฉลอง 100 ปี รินไน ลุ้นเที่ยวญี่ปุ่นกับอาเล็กแบบฟินๆ แค่ซื้อผลิตภัณฑ์รินไน ชนิดใด รุ่นใดก็ได้ (ยกเว้นชิ้นส่วน/อะไหล่) จากร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. – 31 ธ.ค. 2562 กรอกรายละเอียดลงในใบรับประกันสินค้า ทั้งสองส่วน แล้วถ่ายรูปใบรับประกันสินค้า (ทั้งสองส่วน) ส่งมาที่ Facebook inbox (Rinnai Thailand – Official Fanpage) พร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล จริง ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ของ ผู้ร่วมรายการ จะได้รับ 1 สิทธิ์ในการลุ้นรางวัล จากนั้นเมื่อครบระยะเวลาที่กำหนดทางบริษัทฯ จะรวบรวม ข้อมูล ชื่อ-นามสกุลจริง ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ของผู้ร่วมรายการตามจำนวนสิทธิ์ที่ได้รับ มาพิมพ์และบันทึกออกมาเป็นสลากของผู้ร่วมรายการทั้งหมด เพื่อนำมาจับรางวัลหาผู้โชคดีต่อไป

ของรางวัล

รางวัลที่ 1 แพ็คเกจทัวร์ท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น รางวัลละ 2 ท่าน มูลค่ารางวัลละ 110,000* บาท จำนวน 5 รางวัล

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ (กรุงเทพฯ – ญี่ปุ่น) ชั้นประหยัด 2 ที่นั่ง
 • ค่าโรงแรมที่พัก, ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ, ค่าพาหนะท่องเที่ยวตามโปรแกรม

*หมายเหตุ มูลค่าของรางวัลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามวันและเวลาการเดินทาง

รางวัลที่ 2 สร้อยคอทองคำ หนัก 1 บาท มูลค่ารางวัลละ 20,320 บาท จำนวน 10 รางวัล รวมมูลค่า 203,200 บาท (ราคาทองคำรูปพรรณ รวมค่ากำเหน็จและ VAT7% ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2562) รวมของรางวัลตลอดรายการ จำนวน 15 รางวัล รวมมูลค่า 753,200 บาท

รายละเอียด

 • กิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 และหมดเขตวันที่ 31 ธันวาคม 2562
 • ผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการ เช่น เตาแก๊ส เตาฝัง เครื่องดูดควัน เครื่องทำน้ำอุ่น เครื่องทำน้ำร้อน หรือผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ *ไม่รวมชิ้นส่วนอะไหล่*
 • ซื้อผลิตภัณฑ์รินไน ชนิดใด รุ่นใดก็ได้ (ยกเว้นชิ้นส่วน/อะไหล่) จากร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. – 31 ธ.ค.62 ผู้โชคดีต้องกรอกข้อมูลในใบรับประกันสินค้า ทั้งสองส่วน (ส่วนที่ลูกค้าเก็บไว้และส่วนที่ส่งคืนบริษัทฯ) ให้ครบถ้วนด้วยลายมือเท่านั้น ห้ามลบ ขีด ฆ่า หรือดัดแปลงเอกสาร แล้วถ่ายรูปใบรับประกันสินค้า (ทั้งสองส่วน) ส่งมาที่ Facebook inbox (Rinnai Thailand – Official Fanpage) พร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์
 • ข้อมูลที่ต้องกรอกให้ครบถ้วน ในใบรับประกันสินค้า ทั้งสองส่วน มีดังนี้

  • ชื่อ-นามสกุล ผู้ซื้อ
  • อายุ
  • ที่อยู่
  • เบอร์โทรศัพท์
  • ซื้อจากบริษัท, ห้าง, ร้าน
  • วันที่ซื้อ
 • กำหนดจับรางวัลและประกาศผลรางวัล
  • จับรางวัลวันที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. และประกาศผลวันที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 11.00 น. (ลุ้นรับรางวัลที่ 1 แพ็คเกจทัวร์ประเทศญี่ปุ่น รางวัลละ 2 ที่นั่ง จำนวน 5 รางวัล และรางวัลที่ 2 สร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท จำนวน 10 รางวัล)
 • ขอสงวนสิทธิ์ 1 รางวัล ต่อ 1 ท่านเท่านั้น
 • จับรางวัลที่ บริษัท รินไน (ประเทศไทย) จำกัด 37/6 ม.3 ซ.ไกรศักดาวัฒน์ ถ.เทพารักษ์ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
 • ประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่านทาง Facebook “Rinnai Thailand – Official Fanpage” และ www.rinnaithailand.com
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย ทั้งที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด จะต้องนำหลักฐาน บัตรประจำตัวประชาชนจริง และใบรับประกันส่วนที่ลูกค้าเก็บไว้ พร้อมสำเนา 1 ชุด มาแสดงเพื่อยืนยันรับสิทธิ์ในการขอรับรางวัลตามสถานที่ และ ระยะเวลาที่บริษัทฯกำหนด นับตั้งแต่วัน ประกาศรายชื่อผู้โชคดี หากเลยกำหนด หรือ หากหลักฐานไม่ครบถ้วนสมบูรณ์บริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และ จะมอบของรางวัลให้กับรายชื่อสำรองลำดับถัดไป ถ้ารายชื่อสำรองไม่มารับรางวัลตามระยะเวลาที่บริษัทฯกำหนด ทางบริษัทจะมอบรางวัลดังกล่าวให้กับสภากาชาดไทยหรือสาธารณะกุศลต่อไป
 • ติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ บริษัท ฮาคูโฮโด กรุงเทพฯ จำกัด สำนักงานใหญ่ 900 อาคารต้นสนทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330 ในวันจันทร์-ศุกร์ ไม่รวมเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 17.30 น.
  • รางวัลที่ 1 (แพ็คเกจทัวร์ประเทศญี่ปุ่น) : ติดต่อรับภายใน 15 วัน (หรือภายในวันที่ 5 ก.พ. 2563) นับแต่วันที่ประกาศผล
  • รางวัลที่ 2 (สร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท) : ติดต่อรับภายใน 15 วัน (หรือภายในวันที่ 5 ก.พ. 2563) นับแต่วันที่ประกาศผล
  • หากเลยกำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ และรางวัลถือเป็นโมฆะ
 • หากต้องการโอนสิทธิ์ หรือสละสิทธิ์ การรับของรางวัล ต้องแจ้งภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ประกาศผลการจับรางวัล หากเลยกำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ และรางวัลถือเป็นโมฆะ
 • ของรางวัลไม่สามารถและเปลี่ยน คืน ทอน เป็นเงินสดได้
 • รางวัลแพ็กเก็จท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น ผู้เดินทางต้องเดินทางในวันที่บริษัทฯกำหนดเท่านั้น และเดินทางเป็นหมู่คณะ โดยบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบกรณีที่ผู้โชคดีถูกปฎิเสธการเข้าเมือง และไม่คืนเงินค่าเดินทางทุกกรณี และผู้ร่วมเดินทางต้องรับผิดชอบในการทำหนังสือเดินทาง (Passport) และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง ในกรณีที่ผู้โชคดีนำสัมภาระขึ้นเครื่องบินเกินอัตราที่กำหนดจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองรวมถึงต้องชำระ ภาษีสรรพสามิตในกรณีที่ซื้อและนำสินค้าที่ต้องถูกเรียกเก็บภาษีสรรพสามิตเข้าประเทศ รวมทั้งต้องปฏิบัติตามโปรแกรมทัวร์ที่ทางบริษัทได้กำหนดขึ้น ทั้งนี้หากทางบริษัทฯมีการปรับเปลี่ยนโปรแกรมการเดินทางให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสภาพภูมิอากาศและเหตุการณ์ต่างๆตามความเหมาะสม ซึ่งหากทางผู้โชคดีไม่สามารถปฏิบัติได้ตามข้อกำหนดดังกล่าวทางบริษัทจะถือว่าเป็นการสละสิทธิ์
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เฉพาะผู้โชคดีที่สามารถเดินทางได้ตามวัน และเวลาที่บริษัทฯกำหนด และจะต้องมีหนังสือเดินทางอายุคงเหลือเกินกว่า 6 เดือนขึ้นไป รวมทั้งจะต้องได้รับการอนุญาตให้เข้าประเทศญี่ปุ่น เท่านั้น หากไม่ได้รับการอนุญาตเข้าประเทศญี่ปุ่น จะถือว่าสละสิทธิ์จากรางวัลดังกล่าว
 • ผู้ได้รางวัลจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกันเท่านั้น ไม่สามารถแยกวันเดินทาง หรือกลับก่อน-หลังจากวันที่บริษัทกำหนดได้ วันเดินทางที่แนนอนจะแจ้ง ยืนยันให้ทราบอีกครั้ง ยกเว้น หากมีเหตุสุดวิสัยส่วนตัวใดๆ บริษัทจะพิจารณาเป็นกรณีๆไป กรณีขอวีซ่าไม่ผ่าน ถือว่าสละสิทธิ์ และ/หรือ หากผู้ได้รับรางวัล ทำผิดกฎระเบียบ หรือเงือนไขใดๆ ในการเข้า-ออกประเทศ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบในทุกรณี
 • หากผู้โชคดีไม่สามารถเดินทางออกจากประเทศไทยและ/หรือผู้โชคดีไม่สามารถผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองของญี่ปุ่น ได้ จะถือว่าเป็นที่สิ้นสุดการไปประเทศญี่ปุ่น และสำหรับผู้โชคดีหรือผู้ติดตามที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี จะต้องมีหนังสือให้ความยินยอมจากผู้ปกครอง ซึ่งระบุว่ายินยอมให้เดินทางออกนอกประเทศได้และยินยอมชดใช้ค่าเสียหายแทนผู้เยาว์ โดยหนังสือให้ความยินยอม ต้องออกโดยสำนักงานเขคเท่านั้น มิฉะนั้นทางบริษัทฯขอตัดสิทธิ์ในการมอบรางวัล
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ไม่อนุญาตให้ผู้ร่ววมกิจกรรมที่มีอายุเกินกว่า 70 ปี บริบูรณ์ (ณ วันที่เดินทาง) และ/หรือผลการตรวจสุขภาพไม่ผ่านตามเกณฑ์ของ แพทย์ผู้เชียวชาญของบริษัทฯ เข้าร่วมทริปทั้งนี้ คำวินิจฉัยของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
 • ชิ้นส่วนใบรับประกันที่ใช้ร่วมรายการจะต้องผ่านการตรวจสอบและยืนยันจากบริษัทฯว่าเป็นของจริงก่อนจึงจะมีสิทธิ์ได้รับรางวัล หากบริษัทฯ มีข้อสงสัยว่าชิ้นส่วนใบรับประกันที่ใช้ร่วมรายการที่ส่งมา ได้มาโดย มิชอบด้วยกฎหมายหรือเป็นของที่ทำปลอมขึ้น หรือมีการพิมพ์ข้อความใดที่ผิดจากต้นฉบับ หรือไม่ได้มาจากการจัดรายการครั้งนี้ หรือมีการดัดแปลงแก้ไข ทำซ้ำ รอยแก้ไข ตัวสกรีน และ/หรือ รอยแก้อื่นๆ หรือซึ่งได้มาโดย มิชอบด้วยกฎหมาย ถือเป็นโมฆะและไม่มีสิทธิ์รับรางวัล และบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของชิ้นส่วนใบรับประกันที่ร่วมรายการหรือการส่งผิดที่หรือการส่งชิ้นส่วนใบรับประกันช้ากว่า วันและเวลาที่กำหนดในการส่งชิ้นส่วนใบรับประกันชิงรางวัล หรือต่อความผิดพลาดเนื่องจากข้อความบนชิ้นส่วนใบรับประกันไม่ชัดเจน และเมื่อผู้ร่วมรายการได้ส่งชิ้นส่วนใบรับประกันเพื่อร่วมรายการกรรมสิทธิ์ในชิ้นส่วนใบรับประกันที่ส่งมาชิงรางวัลจะเป็นของบริษัทฯทันที และบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเก็บชิ้นส่วนใบรับประกันที่ส่งมาชิงรางวัลไว้เมื่อ ผู้โชคดีได้รับรางวัลแล้ว
 • บริษัทฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดจำหน่ายของรางวัลที่ระบุในรายการนี้ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพ หรือบริการที่อาจเกิดขึ้นกับรางวัลดังกล่าว หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพ หรือบริการ ผู้โชคดีจะต้องติดต่อบริษัทที่จำหน่ายหรือให้บริการโดยตรง
 • รายการนี้จัดขึ้นเฉพาะในประเทศไทยผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีสัญชาติไทย และ ภูมิลำเนาในประเทศไทยทุกท่านมีสิทธิ์ เข้าร่วมรายการนี้ ตามกติกา เงื่อนไขทุกประการ ในกรณีมีข้อพิพาท การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 • พนักงานบริษัท รินไน ไทยแลนด์ จำกัด และครอบครัว รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งแคมเปญนี้ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ทางบริษัทฯถือว่าผู้ร่วมรายการทุกท่านที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดตามกติกาและเงื่อนไขของการชิงรางวัลนี้ทุกประการ
 • สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลมูลค่า เท่ากับ หรือ 1,000 บาทขึ้นไป ทางบริษัทฯ จะทำการดูแลในส่วนของค่าภาษี ณ ที่จ่าย 5% (ภาษีรางวัล) ของมูลค่าให้ทั้งหมด

ใบอนุญาตเลขที่ 7/2562

VDO