หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง

หัวหน้าแผนกช่างซ่อมบำรุง   จำนวน  1  อัตรา

 รายละเอียดงาน

      – งานซ่อมบำรุงเครื่องจักร
      – การบริหารงานแผนกซ่อมบำรุงทั้งหมด

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
  2. มีประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุง 5ปีขึ้นไป
  3. มีความรู้ในเรื่อง PLC(การซ่อมเครื่องจักรที่ใช้ PLC)
  4. สามารถทำงานด้านการจัดการ การวางแผนและควบคุมงานให้เป็นไปตามแผนงาน
  5. อายุ 35-40 ปี

เอกสารประกอบการสมัคร

  1. สำเนาบัตรประชาชน  จำนวน  1 ใบ
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน     จำนวน  1 ใบ
  3. สำเนาวุฒิการศึกษา    จำนวน  1  ใบ (พร้อมวุฒิตัวจริง)
  4. รูปถ่าย(สี)                    จำนวน  1 ใบ
  5. สำเนาใบ Certificate (ถ้ามี)