พนักงานผลิต

พนักงานผลิต (ญ)   จำนวน   3  อัตรา

   คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศหญิง
 2. วุฒิการศึกษา ป.6 – ม.6
 3. สามารถทำงานที่เข้ากะได้
 4. ไม่แพ้น้ำมัน – ไม่แพ้สารเคมี

  เอกสารประกอบการสมัคร 

 1. สำเนาบัตรประชาชน  จำนวน  1 ใบ
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน     จำนวน  1 ใบ
 3. สำเนาวุฒิการศึกษา    จำนวน  1  ใบ (พร้อมวุฒิตัวจริง)ถ้ามี
 4. รูปถ่าย(สี)                    จำนวน  1 ใบ
 
 

พนักงานผลิต (ช)   จำนวน   หลายอัตรา

   คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศชาย
 2. วุฒิการศึกษา ป.6 – ม.6
 3. สามารถทำงานที่เข้ากะได้
 4. ไม่แพ้น้ำมัน – ไม่แพ้สารเคมี

  เอกสารประกอบการสมัคร

 1. สำเนาบัตรประชาชน  จำนวน  1 ใบ
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน     จำนวน  1 ใบ
 3. สำเนาวุฒิการศึกษา    จำนวน  1  ใบ (พร้อมวุฒิตัวจริง)ถ้ามี
 4. รูปถ่าย(สี)                    จำนวน  1 ใบ